menu

OPIS PROJEKTU

Karpaty to miejsce współistnienia wielu kultur, ścierania się i nakładania wpływów różnych narodów. Owa wielokulturowość stanowi bogactwo, ale zarazem wyzwanie. Na przestrzeni wieków "polski" odcinek Karpat zamieszkiwali - prócz naszych rodaków - również Niemcy, Żydzi, Rusini, Słowacy, Romowie. Wiedza o ich historii i tradycjach jest jednak niewielka i, niestety, częstokroć skażona przesądami. Ignorancja oraz uprzedzenia powodować mogą - zwłaszcza w okresach kryzysów - odruchy agresji, nietolerancji, ksenofobii. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych często stają się wówczas idealnymi wprost "kozłami ofiarnymi". Ze zjawiskiem tym możemy walczyć, jedynie podejmując systematyczne, szeroko zakrojone działania edukacyjne. Ich celem - podobnie jak projektu, który proponujemy - musi być zachęcenie do poznawania i otwarcia się na "innych", obalanie stereotypów, które uniemożliwiają podjęcie dialogu.
Dzisiaj po wielu dawnych mieszkańcach Karpat pozostały jedynie cmentarze - ewangelickie i prawosławne, greckokatolickie i żydowskie - niejednokrotnie zaniedbane i zdewastowane. Gdzieniegdzie przetrwały również inne ślady obecności "obcych" - opuszczona synagoga, drewniana łemkowska chyża, stara poniemiecka fabryka czy kamienica. Dla większości Polaków to relikty jakiegoś egzotycznego, dawno minionego świata. Ten świat chcielibyśmy im przybliżyć.
Karpacka wielokulturowość to jednak nie tylko historia. Pamiętajmy, że "inni" - choć jest ich dzisiaj znacznie mniej - nadal żyją wśród nas. Poznając ich kulturę, tradycje, język, sami stajemy się bogatsi.

Celem naszego projektu jest:

 • przybliżenie dzisiejszym mieszkańcom polskich Karpat wkładu różnych grup etnicznych i narodowych do wspólnego dziedzictwa kulturowego
 • propagowanie idei wielokulturowości, kultywowanie pamięci o mniejszościach narodowych i grupach etnicznych, zamieszkujących obecnie oraz w przeszłości polskie Karpaty i ich przedgórza
 • przełamywanie narosłych uprzedzeń, emocji i nieufności nagromadzonych przez lata wokół przedstawicieli innych narodów i grup etnicznych
 • promowanie różnorodności kulturowej jako alternatywy wobec pseudowartości kultury masowej
 • nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskami polskimi a organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych

W ramach projektu przewidujemy:

 • Organizowanie zajęć terenowych, warsztatów, obozów, prelekcji, wykładów na temat wielokulturowości Karpat.

Tematy zajęć:

 • "Wkład innych narodów do naszej kultury".
 • "Śladami narodów w monarchii austro-węgierskiej".
 • "Kim Oni Byli - Żydzi w Karpatach".
 • "Mniejszości narodowe w Karpatach - cechy mniejszości, tolerancja i nietolerancja".
 • "Podróż na wschód" - wycieczki po terenie Beskidu Niskiego, Bieszczad i pogórzy karpackich.
 • Organizację "Przeglądu grup narodowych i etnicznych z terenu polskich Karpat";
 • Publikacje;
 • Wystawy i imprezy tematyczne;
 • Opiekowanie się zabytkami kultury narodów karpackich.

Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej:

Fundacji Forda i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu "Dialog dla Przyszłości"


menuna początek
Stowarzyszenie OLSZÓWKA  -  al. Armii Krajowej 141/55  -  43-300 Bielsko-Biała
tel. 0..33 816 11 96  -  e-mail : olszowka@free.ngo.pl  jacek@olszowka.most.org.pl